Att ansöka om god man/förvaltare - Luleå kommun

Hitta god man. Att söka god man eller förvaltare

single i söråker

Ansökan kan göras av personen som har hjälpbehovet eller en nära anhörig till den personen. Så här ansöker du om god man eller förvaltare Ansökan kan skickas antingen direkt till Luleå tingsrätt eller till överförmyndarnämnden. Det kostar ingenting att ansöka om god man eller förvaltare.

  1. Lyssna Ansök om att få god man eller förvaltare När överförmyndarnämnden får reda på att du behöver god man eller förvaltare gör nämnden en ansökan hos tingsrätten.
  2. För vuxna som behöver god man eller förvaltare - Malmö stad
  3. Dating sweden tygelsjö
  4. Ansökan skickas till tingsrätten i den kommun du är folkbokförd i.
  5. Anmälan om god man eller förvaltare pdf, 74 kB, nytt fönster Om du som anställd vid en myndighet, till exempel socialtjänsten, äldreomsorgen, psykiatrin eller sjukvården, tror att en person är i behov av en god man eller förvaltare kan du göra en anmälan.
  6. Single i sköllersta

Tingsrätten utreder ansökan vilket vanligtvis innebär att den enskilde själv, den enskildes make, maka, sambo eller barn samt överförmyndarnämnden får tillfälle att yttra sig. Vid behov får även andra närstående samt socialförvaltningen möjlighet att yttra sig.

Endast om det behövs God man eller förvaltare ska förordnas endast om det behövs och om hjälpbehovet inte kan tillgodoses på ett sätt som är mindre ingripande för personen. I samhället finns flera olika insatser och stödfunktioner som kan vara till stöd i vardagen. Mindre ingripande insatser Det finns många olika sätt att få sitt behov av hjälp tillgodosett som är mindre ingripande för den som behöver hjälp än ett godmanskap eller förvaltarskap. Fullmakt är ett bra exempel, När man ger någon en fullmakt bestämmer man vad de får och inte får göra när de företräder den som lämnat fullmakten. För mer information om fullmakt kontakta en advokatbyrå.

Om det i ansökan inte finns något förslag på god man eller förvaltare så kommer överförmyndarnämnden att lämna hitta god man förslag till tingsrätten. När utredningen är klar så kommer tingsrätten att fatta ett beslut om att godmanskap eller förvaltarskap ska anordnas och vem som förordnas till uppdraget.

Vem kan få en god man eller förvaltare?

Det tar vanligtvis mellan fyra till sex månader att få beslut om en god man eller förvaltare, från dess att ansökan lämnats in. Om det är mer bråttom kan man begära att tingsrätten fattar ett interimistiskt beslut.

Ansök med hjälp av e-tjänsten nedan, eller kontakta kommunens kundcenter på telefon 30 00 och få en blankett skickad hitta god man.

steninge dejta

Ansök om god man eller förvaltare En god man eller förvaltare har rätt till arvode När tingsrätten har fattat beslut om att anordna ett godmanskap eller förvaltarskap så har gode mannen eller förvaltaren rätt till att årligen, i efterskott, få ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Personen som har god man eller förvaltar, kallad huvudman, ska vanligtvis själv betala arvodet.

I de fall som huvudmannens inkomster är mindre än 2,65 gånger prisbasbeloppet eller om tillgångarna är mindre än 2 gånger prisbasbeloppet så betalar kommunen arvodet. Det är överförmyndarnämnden som bestämmer hur stort arvodet ska vara i samband med att gode mannens eller förvaltarens årsräkning granskas.

Skriv ut Vem kan få en god man eller förvaltare? Den som på grund av sitt hälsotillstånd har ett hjälpbehov, kan få hjälp av en god man eller förvaltare. För att ha rätt till god man måste det finnas någon form av dokumenterad medicinsk diagnos, som ett begåvningshandikapp eller annat funktionshinder, psykisk sjudom eller demens. Det ska också finnas ett samband mellan hälsotillståndet och behovet av hjälp, det vill säga att det är sjukdomen eller handikappet som gör att personen behöver hjälp.

Ansökan eller anmälan om behov av god man i särskilda fall Ibland kan det finnas behov av att förordna en god man av andra skäl, till exempel: om en förmyndare av sjukdom eller någon annan orsak inte kan utöva förmynderskapet enligt föräldrabalken 11 kapitlet 1 paragrafen om den som har förmyndare, god man eller förvaltare inte kan företrädas av sin förmyndare, gode man eller förvaltare på grund av motstridiga intressen.

Det kan gälla exempelvis ett dödsbo eller en rättshandling där både huvudmannen eller den omyndige och ställföreträdare har intressen enligt föräldrabalken 11 kapitlet 2 paragrafen för bortavarande personer, för att till exempel bevaka deras rätt i ett dödsbo m.

nottebäck kvinna söker man

Överförmyndarnämnden ska då förordna en god man enligt lag om god man för ensamkommande barn att i vårdnandshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållande och sköta dess angelägenheter.