Mötesplatser och aktiviteter

Hököpinge mötesplatser för äldre

Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Skala 1: Utbyggnadsområde Hököpinge 5 Utbyggnadsområde Hököpinge Magnus Andersson Sammanfattning Men anledning av Veidekke Bostad AB: s planer på att detaljplanlägga och bygga bostäder på ett större område söder om Hököpinge, har Riksantikvarieämbetet, arkeologiska uppdragsverksamheten UV Syd, på uppdrag av länsstyrelsen i Skåne län, utfört en arkeologisk utredning steg 1 av det aktuella området.

hököpinge mötesplatser för äldre single i leksand

Utredningen omfattade en byråinventering och en besiktning i fält där syftet var att välja ut de områden som kräver utredningsgrävning, d. Det aktuella utbyggnadsområdet är ca ha stort. Steg 1 utredningen har visat att det troligen finns fornlämningar inom det planerade utbyggnadsområdet.

Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering och tidigare undersökningar i det närbelägna landskapet talar för att så borde vara fallet. Det historiska kartmaterialet och inventeringen i fält styrker dessa misstankar Utbyggnadsområdet utgör en del av ett omfattande gravlandskap, med kända gravar från tidigneolitikum till äldre järnålder, som ramas in av bronsåldersvägen i öster, Pilébäcken i norr och våtmarker i väster och söder.

Det är högst sannolikt att gravfältet Hököpinge 32 omedelbart söder om utbyggnadsområdet har en fortsättning in på höjdryggen inom den östra delen hököpinge mötesplatser för äldre exploateringsområdet.

File:Åstorp-050.jpg

Våtmarksområdet väster om gravfältet, inom utbyggnadsområdet, är intressant då det här kan finnas deponeringar i anslutning till begravningsritualer.

Finns våtmarkslager bevarat vilket indikeras av undersökningarna av Hököpinge 31, kan de i bästa fall bidra till paleoekologisk information.

Flintförekomsten på den öst västliga förhöjningen inom utbyggnadsområdet indikerar förhistorisk bebyggelse. Den gräsbevuxna ytan i sydväst, som enligt Skånska rekognosceringskartan har varit omgiven av hököpinge mötesplatser för äldre i öster och väster, bör utifrån topografiska aspekter betraktas som ett potentiellt förhistoriskt boplatsläge. De slutsatser som kunnat dras efter att såväl byrå- som fältinventeringen genomförts har resulterats i att m 2 av de m 2 inom utbyggnadsområde Hököpinge har valts ut för fortsatta undersökningar.

Det är Utbyggnadsområde Hököpinge 5 6 enbart det låglänta området i nordväst som saknar indikationer på lämningar efter förhistorisk verksamhet och som kan undantas en steg 2 utredning.

hököpinge mötesplatser för äldre skredsvik dating apps

UV Syd föreslår att utredningsgrävningar genomförs inom detta område, och att undersökningarna på vissa ställen kombineras med metalldetektoravsökning, främst där arbetena berör områden intill stigtomta singlar kända gravfältet Hököpinge Inledning Men anledning av Veidekke Bostad AB: s planer på att detaljplanlägga och bygga bostäder på ett större område söder om Hököpinge, har Riksantikvarieämbetet, arkeologiska uppdragsverksamheten UV Syd, på uppdrag av länsstyrelsen i Skåne län, utfört en arkeologisk utredning steg 1 av det aktuella området.

Utredningen omfattar en byråinventering och en besiktning i fält där syftet är att välja ut de områden som kräver utredningsgrävning, d. Det aktuella utbyggnadsområdet är ca ha stort fig. Undersökningsområdet, som hittills brukats som åkermark, ligger omedelbart söder om Hököpinges brukssamhälle och drygt en kilometer väster om Hököpinge kyrkby.

Avståndet till dagens strandlinje är ca 4 km och höjden över havet är ca 20 meter.

Detta av säkerhetsskäl och för att ni bara ska få redigera de sidor som ni har rätt till. Här följer förslag på härliga saker att ha i en sallad!

I norr rinner Pilebäcken i öst-västlig riktning ut mot Öresund. Enligt Skånska Rekognosceringskartan ligger området på ett näs omgivet av våtmarker i öster och väster med Pilebäcken i norr.

  1. Under har 6 frivilligledare och 72 frivilliga arbetat timmar arvika singel kvinna med verksamheten.
  2. Singel kvinna i långvik
  3. Mötesplatser och träffpunkter - Hässleholms kommun

Undergrunden utgörs av moränlera. Syfte och metod Utredningen steg 1 skall klargöra den kända fornlämningssituationen och peka ut de områden där under mark dolda fornlämningar kan förväntas. Utredningen skall ligga till grund för en bedömning av var utredningsschaktningar bör göras, d. För att uppnå målsättningen kommer följande arbetsmoment att ingå i utredningsarbetet: Byråinventering: Innebär en genomgång av fornminnesregistret, undersökningsregister, relevant kartmaterial och tillgänglig litteratur om området.

Resultat från tidigare undersökningar i området och närområdet ska presenteras med avseende på datering, omfattning, komplexitet och bevarandeförhållanden Kulturhistorisk analys: Genomgång av det historiska kartmaterialet i avsikt att belysa de naturgeografiska förutsättningarna och det äldre kulturlandskapet samt att spåra under mark dolda fornlämningar.

Fältinventering: Besiktning av området samt identifiering och ytinventering av topografiskt gynnsamma lägen för under mark dolda boplatser och gravar. Fotodokumentation: Dokumentation av landskapsmiljön.

  • Dating sweden borgsjö
  • Dejt I Lund!
  • Hököpinge Mötesplatser För äldre

Utsnitt ur fastighetskartan, blad 2C 1e. Utbyggnadsområdet markerat.

Mötesplatser för äldre och andra - vadavol.info

Utbyggnadsområde Hököpinge 7 8 Det förhistoriska landskapet Hököpinge ligger i den sydvästskånska slättbygden, som är ett fullåkerslandskap där fornlämningarna ligger osedvanligt tätt fig. Överallt i åkrarna vilar föremål och vassa avslag av flinta som plöjts upp från boplatser alltifrån stenåldern och framåt och många är de praktfulla megalitgravar och bronsåldershögar som pryder landskapet.

Genom Hököpinge kyrkby går en äldre landsväg, bronsåldersvägen, som under yngre järnålder och medeltid anses ha varit ett centralt kommunikationsstråk mellan sydkusten och Uppåkra och Lund. Längs med vägen ligger ett stort antal gravhögar, något som tillsammans med det faktum att vägen förefaller vara äldre än de hököpinge mötesplatser för äldre byarna motiverat uppfattningen att vägen har rötter i förhistorisk tid Rosborn ; Erikson Senare undersökningar av den rumsliga relationen mellan denna väg och gravar från olika perioder av förhistorien styrker antagandet om vägens förhistoriska rötter Samuelsson Inte bara bronsåldershögar utan hököpinge mötesplatser för äldre megalitgravarna i sydvästra Skåne följer ett nord sydligt stråk som passerar Hököpinge området.

Järnåldersboplatser från olika perioder har legat längs med vägens sträckning och man har kunnat iaktta en ökad koncentration av bebyggelse till vägens närområde under loppet av järnåldern. Namnet Hököpinge indikerar närvaron av en vikingatida handelsplats. En silverskatt om silvermynt, de yngsta daterade till e. dejta i tölö

Mötesplatser För äldre I Hököpinge

Handelsplatsen antas ha legat utanför den medeltida bygatan och sannolikt vid Pilebäcken Rosborn Några hundra meter öster om det planerade utbyggnadsområdet ligger två gravhögar Hököpinge och Hököpinge Omedelbart öster om högarna finns två ytinventerade boplatser av okänd ålder Hököpinge och Hököpinge I det närbelägna landskapet finns också flera fyndplatser av bl.

Ett flertal arkeologiska undersökningar är utförda i nära anslutning till utbyggnadsområdet. I, och i anslutning till, undersökningsområdets södra del genomförde Malmö Kulturmiljö under åren arkeologiska undersökningar inför byggandet av väg med anslutningsväg.

hököpinge mötesplatser för äldre dating i oskarström

Boplatslämningar från yngre bronsålder äldre järnålder Hököpinge 31 samt ett tidigare okänt gravfält från i huvudsak romersk järnålder påträffades Hököpinge Gravfältet, som slutundersöktes, var beläget på en svag höjdrygg som löpte genom området i nord-sydlig riktning.

Även ett par skelettgravar från äldsta delen av folkvandringstid påträffades. Inga ben vare sig brända eller obrända fanns i anläggningarna som emellertid hade form och utseende som gravar.

En av anläggningarna innehöll typiska gravgåvor som en korsfibula och bärnstenspärlor. Fynden bestod i övrigt av keramik, metall 4 bronsfibulor samt fragmentariska föremål av järnflinta, bergart och bärnstenspärlor. Fornlämningsmiljö Fornlämninsmiljö kring utbyggnadsområde Hököpinge. Hököpinge markerat på utsnitt ur Fastighetskartan blad 2C 1e.

Holmedal-karlanda online dating

Skala 1: Eskilstorp Registrerade fornlämningar, punkt Registrerade fornlämningar, yta Undersökningsområde Utbyggnadsområde Hököpinge 9 10 10 Utbyggnadsområde Hököpinge som mätte 3 meter i diameter och som 14 C-daterats till yngre romersk järnålder folkvandringstid. Förmodligen utgör kantrännan spår efter en mindre gravhög. Gravfältet tycks, utifrån föreliggande undersökningsresultat, främst utnyttjats under perioden e. Ett par anläggningar i form av en grop och en stenpackning visar också på ett äldre nyttjande av platsen.

hököpinge mötesplatser för äldre par söker man i töllsjö

De har daterats till senare delen av MNB. Stenpackningen, som har daterats till MNB, kan möjligen vara resterna efter en flatmarksgrav. Troligtvis är det endast en del av ett större gravfält med lång kontinuitet som undersökts. Ingen avgränsning vare sig mot norr eller söder var möjlig att göra på grund av exploateringsytans utbredning Jansson a, b, Åren och undersöktes Hököpinge 35, 36 och I den norra delen av området framkom få anläggningar, bland dem en stenpackning tolkad som en flatmarksgrav och en ränna.

hököpinge mötesplatser för äldre ikea lycksele single sofa bed

Rännan bildade en nästan helt sluten cirkel med en yttre diameter på ca 3,